Partnership Agreement Slovenia

Danes Evropska komisija potrdila Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo v vrednosti 3,26 milijarde evrov za gospodarsko konkurenčnost, digitalni prehod in podnebne cilje Slovenije

Slovenija bo v obdobju 2021–2027 prejela 3,26 milijarde evrov sredstev kohezijske politike za podporo trajnostnemu razvoju gospodarstva. Podrobnosti in strategija za te naložbe so določene v sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Komisijo, ki je bil sprejet danes.

S temi sredstvi EU se bodo obravnavale regionalne razlike v državi. Podprla bodo namreč inovacije in konkurenčnost, omogočila digitalno preobrazbo gospodarstva, zagotovila naložbe v socialno vključenost, spretnosti in znanja ter zaposlovanje in prispevala k doseganju ciljev Slovenije na področju podnebja in biotske raznovrstnosti.

Boj proti podnebnim spremembam in podpora zelenemu gospodarstvu

Slovenija bo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada vložila 806 milijonov evrov v okolju prijaznejši, nizkoogljični prehod na ogljično nevtralno in odporno gospodarstvo. Sredstva bodo prispevala k razogljičenju države in razvoju obnovljivih virov energije. Naložbe bodo namenjene zlasti sončni in vetrni energiji ter izboljšanju energijske učinkovitosti stavb.

S sredstvi EU se bodo tudi ublažila tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, spodbujalo krožno gospodarstvo v podjetjih, zagotovilo učinkovito gospodarjenje z vodnimi viri ter varovali ekosistemi in biotska raznovrstnost.

Z 249 milijoni evrov iz Sklada za pravični prehod se bo spodbudil pravičen energetski prehod, saj bodo ta sredstva podprla odmik Savinjsko-Šaleške regije od premoga do leta 2033 in prestrukturiranje Zasavske regije. Sklad za pravični prehod bo osredotočen zlasti na krepitev priložnosti za usposabljanje in zaposlovanje, s čimer bo prispeval k diverzifikaciji in odpornosti lokalnega gospodarstva ter oživitvi degradiranih območij.

Spodbujanje gospodarske konkurenčnosti in zmanjševanje regionalnih razlik

V okviru ESRR bo 727 milijonov evrov vloženih v raziskave in inovacije za poslovni sektor, da bi se ustvarili ugodni pogoji za podjetja in spodbudila digitalna preobrazba gospodarstva.

Z več kot 511 milijoni evrov v okviru ESRR in Kohezijskega sklada se bosta podprli trajnostna in pametna mobilnost ter odpravile pomanjkljivosti javnega potniškega prometa, zlasti s posodobitvijo in nadgradnjo slovenskega železniškega omrežja.

Socialna vključenost, zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje

769 milijonov evrov iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in ESRR bo pripomoglo k reševanju izzivov dolgotrajne brezposelnosti in staranja prebivalstva z vlaganjem v izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje ter izboljšanjem delovnega okolja in pogojev starejših delavcev z usposabljanjem delodajalcev in prilagajanjem delovnih mest.

Slovenija bo za aktivno in zdravo staranje del svojih sredstev iz ESS+ uporabila za velike naložbe v sistem dolgotrajne oskrbe. Življenje v skupnosti bo podprto z naložbami v socialne in skupnostne storitve, zaposlovanje novega osebja in usposabljanje ter sodobne izobraževalne programe. Slovenija bo prav tako vlagala v zdravstvene storitve in storitve na področju duševnega zdravja, ki so ključne za dobrobit družbe.

Sredstva iz ESS+ bodo tudi pomagala zmanjšati socialno izključenost in tveganje revščine za ranljive skupine, saj bodo mladi s posebnimi potrebami na primer prejeli podporo pri dostopu do izobraževanja in trga dela. 29,4 milijona evrov bo porabljenih za nakup paketov hrane za prikrajšane skupine, ki jim grozi revščina.

Trajnostno ribištvo in akvakultura

Sredstva v višini 23,9 milijona evrov iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) bodo namenjena naložbam v trajnostno ribištvo in akvakulturo, ohranjanje morske biotske raznovrstnosti in varstvo morskih ekosistemov v Jadranskem morju.

Sklad bo podprl tudi razvoj lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, ki bodo prispevale k dejavnim in dinamičnim lokalnim skupnostim za ribištvo in akvakulturo v Sloveniji.

Vir: Evropska komisija

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.