Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo ključnega pomena ukrepi v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih priložnosti ter pospešitve prehoda v visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, s končnim ciljem kakovostnega življenja za vse. Temu bodo namenjena evropska kohezijska sredstva v obdobju do leta 2027, z možnostjo koriščenja do leta 2029, v višini 3,2 milijarde evrov.

Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji, pri čemer se Kohezijska regija Zahodna Slovenija (KRZS) uvršča med razvite regije, Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (KRVS) pa med manj razvite regije. To pomeni različno stopnjo sofinanciranja s strani Evropske unije, za KRZS 40% in KRVS 80%. Ker so tudi v KRZS kljub splošni večji razvitosti prisotne velike razlike v stopnji razvitosti med razvojnimi regijami in znotraj njih, bo proračun Republike Slovenije zagotavljal ustrezno višino nacionalnega prispevka, ki bo omogočal upravičencem višje stopnje sofinanciranja projektov v obeh kohezijskih regijah. Sredstva evropske kohezijske politike so v obdobju 2021–2027 na nacionalni ravni načrtovana v okviru enega Programa, v katerega so vključeni štirje skladi:

 • Kohezijski sklad oz. KS;
 • Evropski sklad za regionalni razvoj oz. ESRR;
 • Evropski socialni sklad plus oz. ESS+;
 • Sklad za pravični prehod oz. SPP (za dve premogovniški regiji: Zasavje in Savinsko-Šaleško regijo).

Za spodbujanje povezovanja urbanega in podeželskega območja ter zmanjšanje razvojnih razlik bodo uporabljeni trije teritorialni pristopi. Trajnostni razvoj mest bo podprt s pristopom celostne teritorialne naložbe (CTN), lokalni razvoj s pristopom lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), ter regionalni razvoj z mehanizmom dogovori za razvoj regij (DRR).

Ključni izzivi Slovenije, ki se jih bo naslovilo s sredstvi evropske kohezijske politike so:

 • pospeševanje rasti produktivnosti,
 • pospeševanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
 • vključujoč družbeni razvoj in medgeneracijska solidarnost,
 • pravičen prehod na podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo.

 

Objava razpisov: Aktualen – Evropska sredstva
Najava razpisov: Napovedan – Evropska sredstva

Programi Interreg

Poslanstvo transnacionalnih programov, imenovanih tudi INTERREG-B, je priprava skupnih razvojnih rešitev za skupne izzive.

Slovenija v programskem obdobju 2021–2027 sodeluje v štirih medregionalnih programih:

Skupna kmetijska politika

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027) podaja nabor ukrepov (t.i. intervencij) za uresničevanje 9 specifičnih ciljev evropske SKP in horizontalnega cilja za razširjanje znanja, inovacij in digitalizacije. S tem SN 2023–2027 sledi vsem 3 krovnim ciljem SKP: konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu okolja in podnebja ter skladnemu razvoju podeželja.

Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo

Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027 (ESPRA) podpira ciljno financiranje iz proračuna Evropske Unije, in sicer:

 • skupne ribiške politike,
 • celostne pomorske politike Unije in
 • mednarodnih obveznosti EU na področju upravljanja oceanov.

Operativni program Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.