Kohezijska politika podpira evropsko solidarnost, saj je večji del sredstev namenjen manj razvitim evropskim državam in regijam, da bi čim prej dohitele ostale ter da bi se zmanjšala gospodarska, socialna in teritorialna neskladja, ki še vedno obstajajo v EU.

Slovenija je na podlagi EU metodologije razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Zahodna kohezijska regija je upravičena do 849 milijonov evrov, Vzhodna pa do 1,305 milijarde evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS). Sredstva Kohezijskega sklada (KS) se ne delijo med regijama, celotni Sloveniji je za področje izgradnje okoljske in prometne infrastrukture ter področje trajnostne rabe energije na voljo 914 milijonov evrov.

Kohezijska politika dopolnjuje politike EU na področju izobraževanja, zaposlovanja, energije, okolja, enotnega trga ter raziskav in inovacij ter zagotavlja potreben naložbeni okvir in strategijo za uresničitev dogovorjenih ciljev rasti v okviru Strategije Evropa 2020. Da bi dosegli te cilje in obravnavali različne razvojne potrebe v vseh regijah EU, je bilo za kohezijsko politiko za obdobje 2014-2020 rezerviranih 351,8 milijarde EUR, kar je skoraj tretjina celotnega proračuna EU.

Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,312 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8 milijona evrov namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov evrov za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ostala – večina – sredstev v največji meri upošteva uresničevanje Strategije EU 2020 in je prednostno usmerjena v štiri ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest:

 • raziskave in inovacije
 • informacijske in komunikacijske tehnologije
 • povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij
 • podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika

Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020:

 1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
 2. Izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter povečanje njihove uporabe in kakovosti
 3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)
 4. Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih
 5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj
 6. Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
 7. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah
 8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile
 9. Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini
 10. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje
 11. Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava

Pomembne povezave:

Ključni dokumenti

Zakonodaja

Navodila

Izvajanje EKP 20214-2020

Dobre zgodbe 2014-2020

Seznam projektov

Kohezijska politika po 2020

Evropsko teritorialno sodelovanje

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.