Mednarodni deležniki

Razvojni svet je že vse od leta 2017 vključen v članstvo Skupščine evropskih regij (Assembly of European Regions – AER), največjo neodvisno mrežo evropskih regij, katere cilj je povezovanje evropskih regij in vzpostavitev okolja za izmenjavo dobrih praks.

V letu 2019 je bila ustanovljena Delovna skupina AER za pripravo političnih prioritet 2020-2025, katere članica je postala tudi predsednica Razvojnega sveta ga. Madjar.

V letu 2019 je bila za obdobje dveh let vzpostavljena tudi Delovna skupina AER za cilje trajnostnega razvoja (SDG, Agenda 2030), v katero se je vključila sekretarka Razvojnega sveta ga. Breskvar Žaucer, ki v skupini aktivno sodeluje pri pripravi stališča AER o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Evropi na regionalni in lokalni ravni.

Evropski odbor regij je svetovalno telo Evropske unije, ki sestoji iz lokalno in regionalno izvoljenih predstavnikov vseh 27 držav članic. Člani lahko v odboru izmenjujejo svoja mnenja in poglede glede predpisov EU, ki imajo neposreden vpliv na regije in mesta. Slovenijo predstavlja sedem članov in sedem nadomestnih članov, ki zastopajo lokalne skupnosti.

Razvojni svet je priključen pobudi evropskih regij, ki je konec leta 2017 prevzelo ime Regions4Cohesion. Začetnik pobude je zvezna dežela Spodnja Avstrija, njena osnovna načela pa so povzeta v deklaraciji “Močna prenovljena regionalna politika za vse regije po letu 2020”, ki jo je Razvojni svet obravnaval in podprl na svoji 11. redni seji  v letu 2016.

V letu 2017 so se regije, združene v pobudo Regions4Cohesion, odzvale na objavljene tri ključne dokumente Evropske komisije, ki usmerjajo razpravo o kohezijski politiki po letu 2020: Bela knjiga o prihodnosti Evrope, Razmislek o prihodnosti financ EU in Sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji.

Skupaj z ostalimi evropskimi regijami, priključenimi k pobudi, se Razvojni svet zavzema za krepitev kohezijska politike za vse regije tudi v obdobju po letu 2020.

Pripadniki Zavezništva za kohezijo – #CohesionAlliance, zagovarjajo, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti Evropske unije. Zavezništvo se je ob sodelovanju vodilnih evropskih združenj mest in regij ter Evropskega odbora regij uradno začelo v okviru Evropskega tedna regij in mest, ki je potekalo v Bruslju med 9. in 12. oktobrom 2017. Zavzema se za to, da se kohezijska politika s proračunom Evropske unije po letu 2020 okrepi, postane učinkovitejša, vidnejša in dostopna za vse regije. Razvojni svet se je v začetku januarja 2018 s podpisom pristopne izjave tudi uradno pridružil Zavezništvu za kohezijo in je ves čas tudi osredotočen tudi na dogajanja v omenjenem združenju.

Makroregionalne strategije EU so pomembne za Razvojni svet, katerega območje je vključeno v izvajanje kar treh od štirih: Podonavske (EUSDR), Jadransko-jonske (EUSAIR) in Alpske (EUSALP).

Povezave

AER

Assembly of European Regions - AER (Skupščina evropskih regij)

Več

Makroregionalne strategije EU

Več

COR

European Committee of the Regions (evropski odbor regij)

Več

Cohesion Alliance (Zavezništvo za kohezijo)

Več